Bio Farma Sádky Kunovice

Naše BIO farma se nachází blízko obce Kunovice u Uherského Hradiště, v regionu Slovácko na rozloze téměř 5ha. Farmu jsme získali v roce 1998 ve velmi zdevastovaném stavu. Od té doby jsme velmi intenzivně pracovali na rekultivaci zničené a zaplevelené přírody. Dřívější vlastník používal tuto malebnou část přírody jako skládku odpadků a stavební suti. Díky velkým investicím do rekultivace krajiny, revitalizačním technologiím a také díky intenzivnímu osobnímu nasazení se nám podařilo získat v roce 2007 certifikát BIO. Tento certifikát osvědčuje, že všechny produkty pěstované na BIO Farmě Sádky Kunovice splňují nejpřísnější ekologické normy.


Sady zabírají na BIO farmě Sádky Kunovice rozlohu 3,47 ha. Největší část sadů zabírají jabloně. Jedná se především o lokální krajové odrůdy a částečně přeroubované resistentní odrůdy jabloní. Další výraznou plodinou našich sadů jsou švestky. Jedná se opět o krajové odrůdy, tzv. durancie. Na zbytku sadů se nachází další ovocné stromy, jako např. oskoruše, hrušky, třešně, ořechy nebo mirabelky.


Srdcem celé malebné scenérie je romantický rybník, který poskytuje domov spoustě zvířat a rostlin. V rybníčku žijí kapři, karasi, plotice a další spousta sladkovodních ryb. V noci pořádají koncert žáby. Západní hráz rybníka je přizpůsobena hnízdění ledňáčků. K rybníku také často zavítá čáp, volavka nebo rodinka divokých kachen. Vzdušný prostor nad rybníkem střeží letka pestrobarevných vážek. Bio farma Sádky Kunovice je jednou ze šesti lokalit, ve kterých žije vzácný motýl Pestrokřídlec podražcový. Jelikož na BIO farmě není možné používat chemické přípravky ochrany rostlin, snažíme se na farmu přilákat přirozené predátory, jež by nám pomohli farmu ochránit před škůdci. Na farmě jsme vybudovali několik desítek budek pro ptáky. V zimě všechny obyvatele farmy přikrmujeme, aby se jim u nás líbilo. Díky tomu je na farmě spousta sýkorek, strakapoudů, kosů a dalších obyvatel, kteří nám pomáhají udržet ekologický provoz na naší farmě.


V roce 2018 byla podpořena ze Státního fondu životního prostředí a EU revitalizace zelených ploch.

Sádky Kunovice - revitalizace ploch

Cílem projektu „Sádky Kunovice - revitalizace ploch“ (Reg. číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002574), který je spolufinancován z EU, konkrétně Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, je vytvoření a ochrana ekologicky významné lokality s vysokým potenciálem růstu biodiverzity. Předmětem projektu je revitalizace ploch v lokalitě Sádky v k.ú. Kunovice. Jedná se o vegetační úpravy a následnou rozvojovou péči. Projekt přispěje k upevnění a posílení ekostabilizující funkce této části krajiny, k zachování stávajících cenných společenstev a tvorbě nových stanovišť, zejména mokřadního charakteru. 

EU SFZP